Om uw winkelervaring te optimaliseren willen wij, Checkline Europe B.V. graag cookies en/of vergelijkbare technologieën gebruiken, daarvoor is echter uw toestemming vereist. Door op de knop "Cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en/of vergelijkbare technologieën. Als u niet akkoord gaat, kunt u door op de knop "Cookie-instellingen" te klikken het gebruik van cookies weigeren of de instellingen voor de betreffende cookies aanpassen. Hier heeft U ook de mogelijkheid om aan te geven dat alleen bepaalde cookies, die we op onze website gebruiken, moeten worden geactiveerd. Deze banner zal worden weergegeven totdat u uw cookievoorkeuren hebt aangegeven. Als u besluit het gebruik van cookies te weigeren, zullen we geen cookies en/of vergelijkbare technologieën gebruiken, behalve die die essentieel zijn voor het goed functioneren van onze website. Klik hier voor onze privacy policy.
Contact 
Contact
E-mail : sales@checkline.eu
Uw informatie aanvraag is verstuurd!
We nemen zo snel mogelijk contact met u op .

Uw bericht is succesvol verzonden!


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Checkline Europe


Checkline Europe B.V.
Dennenweg 225 B
NL-7545 WE Enschede
Nederland
KvK nr.: 52852741 
Btw Nr.: NL850630721B01 

Versie 0316

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2004, worden gepubliceerd op de website van Checkline Europe en zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Checkline Europe. Tevens zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente te Enschede onder nummer 52852741. 

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Checkline Europe (hierna te noemen: "Verkoper") zaken van welke aard dan ook aan Kopers aanbiedt, verkoopt en levert.
1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met Verkoper te worden overeengekomen.
1.3 Voorzover de bepalingen van de overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
1.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Kopers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig verklaard wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht. 

2. Aanbiedingen en Offertes


2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of de offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.2 De geldigheidsduur van aanbiedingen en offertes van de Verkoper wordt per aanbieding en offerte afzonderlijk bepaald. De aanbieding of offerte is uitsluitend van kracht gedurende deze periode; zij houden generlei verplichting van de Verkoper in totdat de order van de Koper met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden door de Verkoper is aanvaard.
2.3 Koper kan op mondelinge toezeggingen van de Verkoper nimmer aanspraak maken, tenzij deze door de Verkoper schriftelijk worden bevestigd. 

3. Totstandkoming overeenkomst


3.1 De overeenkomst komt tot stand door en op het moment dat Verkoper de order van Koper schriftelijk aan Koper bevestigt, dan wel bij gebreke daarvan de zaken aan Koper levert overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.5.
3.2 Verkoper behoudt zich het onvoorwaardelijke recht voor een bestelling van Koper te weigeren dan wel daaraan nadere voorwaarden te stellen.
3.3 Er is nooit sprake van consumentenverkoop, Verkoper levert uitsluitend aan bedrijven (business to business).

4. Prijs en Levering


4.1 Alle Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of administratiekosten.
4.2 Alle Prijzen zijn inclusief standaard verpakking en exclusief vrachtkosten, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4.3 De Verkoper is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen te verhogen ingeval op de datum van levering de kosten van arbeid, materialen en transport zijn gestegen, alsmede ingeval zich een wijziging heeft voorgedaan in de wisselkoersen.
4.4 De overeengekomen leveringstijd begint op het moment dat de Verkoper de aanvaarding van de order van de Koper bevestigt. De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt Verkoper niet in verzuim. Overschrijding van een leveringstermijn zal Koper nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enigerlei andere actie jegens de Verkoper.
4.5 De door Verkoper aan Koper verkochte zaken zullen E.X.W. (af fabriek / magazijn; Incoterms 2000) aan Koper worden geleverd, tenzij anders wordt overeengekomen. In overleg met de Verkoper kunnen goederen eventueel geretourneerd worden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een restocking fee te berekenen (vergoeding voor heropname in de voorraad).
4.6 Verkoper behoudt zich het recht voor de zaken in meer dan één zending af te leveren.
4.7 Klachten over onvolledige of onjuiste leveringen dient de Koper binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Verkoper te melden, op straffe van verval van elke aanspraak jegens Verkoper.
4.8  De Koper wordt erover geïnformeerd dat de levertijden kunnen variëren, afhankelijk van de voorraad van de producten op de dag van de bestelling. Voor een bestelling van producten met verschillende levertijden, wordt de gehele bestelling geleverd op basis van de laatste datum van levering.

5. Risico


5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment dat de zaken aan Koper zijn geleverd.
5.2 Indien levering anders dan E.X.W. (af fabriek/magazijn ; Incoterms 2000) plaatsvindt, dient de Koper de Verkoper en de vervoerder onmiddellijk doch in ieder geval binnen 10 dagen na levering in kennis te stellen van een (gedeeltelijk) verlies of beschadiging die is ontstaan tijdens of in verband met het vervoer, op straffe van verval van elke aanspraak jegens Verkoper respectievelijk vervoerder.
5.3 Koper verbindt zich ertoe om vast te stellen dat de eigen specifieke technische kenmerken van de fabrikant in overeenstemming zijn met de wetgeving van het betrokken land. Checkline Europe (Verkoper) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op de wetgeving van het land waar de Koper de producten heeft ingevoerd.

6. Betaling


6.1 Alle facturen zullen door Koper worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
6.2 Verkoper is, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, gerechtigd aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente over het openstaande bedrag bij gebreke van betaling op de datum dat het verschuldigde bedrag opeisbaar is geworden. Indien Koper, na aanmaning daartoe, nalatig blijft de vordering te voldoen, zal Koper naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten en kosten, verband houdende met de inning van deze vordering waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
6.3 Koper zal niet gerechtigd zijn de verschuldigde bedragen te verrekenen of de betaling ervan op te schorten, ook niet indien zijn klacht terzake van onvolledige of onjuiste levering in behandeling is genomen of indien de Koper aanspraak heeft op vervanging of herstel uit hoofde van artikel 8.
6.4 Verkoper behoudt zich het recht voor levering van zaken op te schorten indien Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper heeft voldaan. 

7. Specificatie der zaken


7.1 De goederen dan wel diensten zullen zo veel mogelijk worden geleverd overeenkomstig de door Verkoper aan Koper verstrekte specificaties. Verkoper behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in het ontwerp dan wel de verpakking der goederen. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of enig nadeel voortvloeiend uit onvolledigheid of onjuistheid van technische gegevens en beschrijvingen dan wel enige mutatie betrekking hebbend op de geleverde zaken. 
7.2 Aangezien Checkline Europe (Verkoper) in staat is om voorraden van diverse leveranciers te verkrijgen of om de producten zelf te vervaardigen, wordt de Koper erover geïnformeerd dat de foto's op de website checkline.eu geen contractuele waarde heeft en dat de productbeschrijvingen onder voorbehoud en aan wijzigingen onderhevig zijn.

8. Garantie


8.1 Verkoper verleent de Koper garantie op de geleverde zaken indien en voorzover de fabrikant van deze zaken een garantie heeft verleend aan de Verkoper of Koper. Deze garantie zal in het algemeen inhouden:
• Verkoper verleent de Koper garantie op de geleverde zaken indien en voorzover de fabrikant van deze zaken een garantie heeft verleend aan de Verkoper of Koper in ontwerp, materiaal of wijze van uitvoering zijdens de fabrikant. Deze te zijner keuze ofwel de koopprijs van die zaken zal terugbetalen, ofwel die zaken zal herstellen of vervangen, alles onder de voorwaarde dat de betreffende zaken bediend en onderhouden zijn volgens de daarvoor gestelde aanwijzingen en zij niet door een ander dan de fabrikant zijn veranderd of hersteld.
• Dat de afgesproken garantietermijn niet zal worden verlengd ofwel niet opnieuw zal ingaan in geval van herstel of vervanging.
• Dat ingeval de zaken door de fabrikant zijn vervaardigd naar ontwerp van de Koper, de fabrikant geen aansprakelijkheid aanvaardt voor fouten in het ontwerp en deze aansprakelijkheid geheel voor rekening van de Koper zal blijven.
8.2 Koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Verkoper op te geven adres onder vermelding van een bij Verkoper op te vragen RMA-nummer. Reparatie- en vervangingsaanvragen kunnen alleen in behandeling worden genomen na afgifte van een RMA. Een RMA nummer dient te allen tijde schriftelijk te worden aangevraagd.
8.3 Indien zaken voor reparatie of vervanging worden afgeleverd, zonder dat daar een garantie op van toepassing is, dan wel er geen defect gevonden is, is Verkoper gerechtigd de onderzoekskosten en de kosten voor eventueel verrichte herstelwerkzaamheden aan de Koper in rekening te brengen.
8.4 Elke andere impliciete of expliciete garantie, hetzij wettelijk hetzij contractueel, is uitgesloten. De Verkoper zal met name niet gehouden zijn enige contractuele of wettelijke aansprakelijkheid te aanvaarden voor welke immateriële of materiële schade dan ook direct of indirect veroorzaakt door levering of gebruik van de door Verkoper geleverde zaken. 

9. Recht van retour


9.1 Koper kan geen aanspraak maken op het consumenten retourrecht omdat Checkline Europe uitsluitend levert aan bedrijven. Dit wil niet zeggen dat er niet in overleg goederen retour genomen kunnen worden, echter dient hiervoor toestemming te zijn verleent door de verkoper.  In overleg met de Verkoper kunnen goederen eventueel geretourneerd worden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een restocking fee te berekenen (vergoeding voor heropname in de voorraad, zie 4.5).

10. Aansprakelijkheid van de Verkoper


10.1 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken, behoudens indien en voorzover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van Verkoper, geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. 

11. Opslag


11.1 Indien afname van goederen wordt vertraagd op grond van omstandigheden die aan de Koper toerekenbaar zijn, zal de Verkoper deze zaken voor rekening en risico van de Koper opslaan en de daaraan verbonden kosten in rekening brengen. 

12. Overmacht


12.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden. Onder overmacht wordt hier in ieder geval verstaan materiaal tekorten en nalatigheden van leveranciers of onderaannemers.
12.2 In geval van overmacht zal de leveringstijd verlengd worden met ten minste de termijn gedurende welke de Verkoper op grond van overmacht niet in staat zal zijn te leveren, zonder dat zulks Koper het recht zal geven de overeenkomst te beëindigen of nadere voorwaarden te stellen. Ingeval de Verkoper langer dan drie maanden na het einde van de overeengekomen leveringstermijn door overmacht niet in staat zal zijn de zaken aan de Koper te leveren zal hetzij de Verkoper, hetzij de Koper gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden zonder dat zulks tot enigerlei schadevergoeding aanleiding zou kunnen zijn. 

13. Intellectuele Eigendomsrechten


13.1 De Verkoper behoudt de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom dan wel recht op modellen op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en andere gegevens. Koper mag deze zonder de schriftelijke toestemming van Verkoper niet kopiëren of op andere wijze gebruiken.
13.2 Koper mag de (handels)merken dan wel type- of identificatienummers of tekens die op de door Verkoper afgeleverde zaken zijn aangebracht, niet verwijderen, beschadigen of wijzigen. 

14. Eigendomsvoorbehoud


14.1 Alle aan Koper geleverde zaken blijven volledig eigendom van Verkoper totdat alle bedragen die Koper verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, inclusief alle door Verkoper gemaakte kosten, zijn voldaan en door Verkoper ontvangen.
14.2 Indien de Koper de zaken vóór het verwerven van het eigendom van deze zaken, bij normale bedrijfsprocessen gebruikt, of samenvoegt met enig(e) ander(e) product(en) tot nieuwe producten, worden deze laatsten beschouwd als eigendom van de Verkoper, tenzij in de nieuwe producten ook zaken zijn opgenomen waarop rechten van derden gelden. In het laatste geval zal het eigendomsrecht gelden in proportie tot de verkoopprijs van alle relevante zaken. De Verkoper zal op verzoek onmiddellijk de beschikking krijgen over de zaken of de nieuwe producten en mag deze bij normale bedrijfsprocessen, waaronder doorverkoop, gebruiken, zonder hiermee evenwel het recht te verliezen zijn schade te verhalen op de Koper. 

15. Wijziging van de Algemene Voorwaarden 


15.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde zonder aankondiging of verlies van enig recht door Verkoper worden gewijzigd of aangevuld.
15.2 De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de website van Verkoper of door een mailing aan Kopers. De wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere datum welke in deze bekendmaking is vermeld.

16. Toepasselijke rechten en geschillen


16.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Alle geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en Koper zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Almelo, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een Kantonrechter bevoegd is.

17. Reparaties, Service en Kalibraties


Indien u een artikel aan ons retourneert met het verzoek tot service, reparatie of calibratie en, na ontvangst van een offerte of diagnose, besluit de aanbevolen reparatie of calibratie niet te laten verrichten, zal een administratieve vergoeding ten bedrage van €50,- exclusief BTW in rekening worden gebracht. Deze vergoeding omvat de kosten verbonden aan de diagnose, administratieve verwerking en overige gerelateerde diensten. Bijkomende retour verzendkosten, indien van toepassing, zullen separaat in rekening worden gebracht.

Mocht u besluiten tot de aankoop van een nieuw vervangend product, zullen de voornoemde berekende administratieve kosten van €50,- alsook de retour verzendkosten, in mindering worden gebracht op de aankoopprijs van het vervangende artikel.
Beide artikelen zullen dan samen worden geretourneerd.

\n